преки непреки разходи

Преките и непреките разходи

Когато определяте цената на даден продукт, очевидно е, че трябва да включите към нея не само стойността на производството му. Производствените разходи надхвърлят материалите и оборудването – трябва вземете под внимание заплатите на работниците, маркетинговите кампании, цялостната поддръжка на фирмата и други подобни. Взети заедно, тези разходи съставляват преките и непреките разходи за управлението на бизнеса.

Разграничаване на преките и непреките разходи: Фокус върху финансовата анализ

Във всяка организация, независимо от размера или сектора, е важно да разберем разликата между преките и непреките разходи. Преките разходи се отнасят директно към производството на стоки или предоставянето на услуги. Това включва суровини, трудови заплати за работниците на производството и материали. Срещу това, непреките разходи са тези, които не се свързват напряко с конкретния продукт или услуга. Такива разходи обикновено са свързани с общите разходи за администрация, маркетинг, поддръжка на сгради и др. Разбирането на тази разлика е от съществено значение за точната финансова анализа и вземане на решения. Преките и непреките разходи играят важна роля в определянето на цените на продуктите или услугите, както и в оценката на общите операционни разходи на компанията.

Лесно е да се класифицира основната разлика между преки и непреки разходи. Преките разходи са непосредствено свързани с производството на даден продукт или услуга, а непреките разходи включват такива неща като наем – което може да се асоциира като разход за всички продукти.

Всички разходи, свързани с обекта на разходите са или преки, или непреки разходи.

Пряк разход е разход, който е лесно да бъде проследен до обекта на разходите. За счетоводна или адвокатска кантора е лесно да се проследи броя на часовете и цената за работа по един клиент, защото от всички служители се изисква да отдадат времето си на клиентите през цялата работна седмица. Двигателите, използвани в Боинг 747 са лесни за проследяване във всеки самолет и затова разходът им може лесно да се изчисли. Заплатите за маркетингови служители са лесни за проследяване в маркетинговия отдел на фирмата. Преките разходи се прехвърлят лесно към обект на разходи.

Непряк разход е разход, който трябва да бъде разпределена към даден обект на разходите, тъй като не може да бъде директно проследен до обекта на разходите. Цената на рецепционист в счетоводна фирма е трудно да бъде разпределена спрямо отделните клиенти, защото неговото време не се проследява чрез клиентите. Надзорниците в заводите наблюдават служителите, които работят по няколко различни проекта и не е възможно да бъде проследено времето им към всеки отделен завършен продукт. Някои от материалите са толкова незначителни, че разходите за проследяване колко лепило отива в даден продукт надвишава ползата от знаенето на цената на лепилото за произведената единица.

Понякога е възможно един разход да се явява като пряк разход за един обект на разход и непряк разход за друг обект. Например, ако обектът на разход е маркетинговия отдел на дадена фирма, разходите, свързани със заплатите за маркетинг специалистите са преките разходи, които лесно се възлагат на маркетинговия отдел. Въпреки това, ако обектът на разходите е един от 20-те продукти, които фирмата произвежда, заплатите на маркетинговите специалисти се явяват непреки разходи за този продукт, тъй като цената не е лесно да се проследи за този обект на разход.

Въпреки че е изкушаващо да се игнорират нюансите на този счетоводен принцип, той може ще Ви помогне за правилното разпределяне на разходите и ще подобри резултатите във Вашата счетоводна книга.